ใบสมัครออนไลน์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจทานข้อมูลของท่าน
1. ตำแหน่งที่สมัครสอบ 
หน่วยงาน

2.

ชื่อ  นามสกุล 
(โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
เพศ
สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพ

3. วัน เดือน ปี เกิด เดือน พ.ศ.    (อายุ ปี ) (อายุนับถึงวันที่ปิดรับสมัครสอบไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
เลขประจำตัวประชาชน (โปรดระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
ออกให้ ณ จังหวัด
4.
ที่อยู่ปัจจุบัน
(โปรดระบุที่อยู่ของท่านโดยละเอียด เช่น บ้านเลขที่ หมู่ หมู่บ้าน อาคาร ชั้น ซอย และถนน)
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
E-mail
5. วุฒิการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ  ได้รับวุฒิ
ชื่อปริญญา/ชื่อประกาศนียบัตร
สาขาวิชา/วิชาเอก
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 กันยายน 2554) 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
6. อาชีพปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน  กอง/สำนัก/อื่นๆ
ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน บาท 
7. ความรู้ความสามารถพิเศษ
8. บุคคลอ้างอิง
ชื่อ   นามสกุล                                   
เกี่ยวข้องเป็น    เบอร์โทรติดต่อ  
   

 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และนายสัตวแพทย์
       ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปที่หน้าการกรอกข้อมูล
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก และจะสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

คำเตือน ! กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

  • ชื่อ =    
  • ตำแหน่งที่สมัคร =
  • หน่วยงาน =
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน =