ใบสมัครออนไลน์

การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1  คลิกที่ปุ่ม"ใบสมัครออนไลน์"  อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ "ดำเนินการต่อ "   กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร      พร้อมทั้งตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิก "ต่อไป"

เปิดรับสมัคร   19 -23 กันยายน 2554             
และในวันที่  23 กันยายน 2554  จะเปิดระบบรับสมัครถึงเวลา  24.00 น.

ขั้นตอนที่ 2  จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
                - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
                - ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม "ส่งใบสมัคร"

ขั้นตอนที่ 3  หลังกดปุ่ม ส่งใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
               1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"
               2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้  และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
                    - เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ  โดยกดปุ่ม  พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม  บันทึก
                    - นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงิน ได้ที่

                     ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 -24 กันยายน2554  ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
              

ขั้นตอนที่ 4   ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว
    หมายเหตุ   ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรกจะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดย คลิกที่ปุ่ม  "ค้นหาใบสมัคร" จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม " ค้นหา " จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร  ให้ คลิกที่ เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง  พิมพ์  หรือ  บันทึก


ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  2. ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบในทุกกรณี
  3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก  
  4. ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
  5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เนื่องจากใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ
  6. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบตำแหน่ง และหน่วยงานที่สมัครให้ถูกต้อง  ก่อนทำการส่งใบสมัคร

ผู้สมัครโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องตรงตามประกาศ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหน่วยงาน

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **