สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1. ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 กรณีเลือกตำแหน่งที่สมัครผิด

  • กรณีเลือกตำแหน่งที่สมัครผิด และชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งที่จะสมัครสอบได้อีก
  • กรณีเลือกตำแหน่งที่สมัครผิดแต่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ให้ผู้สมัครส่งใบตรวจสอบใบสมัครพร้อมใบแจ้งการชำระเงิน มาที่อีเมล์ sasikhan167@gmail.com เพื่อขออนุมัติให้ทำการยกเลิกการสมัครสอบ โดยด่วน และรออีเมล์ตอบกลับว่าให้สมัครสอบในตำแหน่งใหม่ได้ แล้วจึงทำการสมัครสอบใหม่อีกครั้งทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งเอกสารดังกล่าว มาภายในวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น ถ้าหลังจากวัน เวลา ดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะไม่ให้ผู้สมัครแก้ไขตำแหน่งที่จะสมัครสอบได้อีก

1.2  กรณีกรอกรายละเอียดผิดใน 5 กรณี  ดังต่อไปนี้
       (1)  หน่วยงานที่เลือกผิด
       (2)  เลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด
       (3)  คำนำหน้าชื่อผิด
       (4)  สะกดชื่อผิด
       (5)  สะกดนามสกุลผิด

ให้ผู้สมัครยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขใบสมัครสอบได้ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2554 ในวันและเวลา ราชการเท่านั้น  โดยเขียนคำร้องขอแก้ไขใบสมัคร และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่)
(1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
(2) หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(4) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
(5) แฟ็กซ์เอกสาร ทั้งหมด มาที่ Fax. 0-2579-1190

ข้อ 2. ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ  นอกเหนือจากข้อ 1 คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
        ดำเนินการแก้ไขให้เมื่อในวันที่ผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน ในวันเข้ารับการประเมินความรู้ 
        ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (วันสอบสัมภาษณ์)

ข้อ 3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
        ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
        เกี่ยวกับการสอบที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th และ http://www.dnp.go.th/personnel 
        ภายในวันที่  1  พฤศจิกายน  2554

**(ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำสอบได้อีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป)**

ข้อ 4.         

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร  การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหา
     ใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2652-8244 และ  0-2257-7230 
     ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ วุฒิการศึกษา  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา
      
กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  หรืออื่น ๆ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่     
                              กรุณาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
                              เบอร์โทร:0-2579-8607,0-2561-0777 #1155